Κριτήρια Πιστοποίησης EMDR-Europe Επόπτη

(EMDR-Europe accredited Consultant)


Τα κριτήρια της EMDR-Hellas ακολουθούν και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EMDR-Europe Association

 

 • Ο υποψήφιος είναι μέλος της Εθνικής Επιστημονικής Οργάνωσης EMDR-Hellas, του μόνου αναγνωρισμένου από την EMDR-Europe επιστημονικού αντιπροσώπου της μεθόδου EMDR στη χώρα μας.
 • Έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 2 έτη από την πιστοποίησή του ως θεραπευτή EMDR .
 • Έχει διεξάγει τουλάχιστον 300 συνεδρίες EMDR με τουλάχιστον 75 θεραπευόμενους, καταγεγραμμένους σε λίστα (χωρίς να αναφέρει προσωπικά δεδομένα των θεραπευόμενων, αλλά τη διάγνωση και την ένδειξη για την εφαρμογή της μεθόδου, τις ημερομηνίες και τη συχνότητα των επισκέψεων και των συνεδριών EMDR)
 • Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 10 ώρες ατομικής εποπτείας σε έναν πιστοποιημένο επόπτη EMDR καθώς και
 • τουλάχιστον 10 ώρες συνεποπτεία (μαζί με πιστοποιημένο επόπτη) σε ομάδες εποπτείας EMDR.
 • Προσκομίζει συστατική επιστολή από έναν πιστοποιημένο επόπτη EMDR (accredited EMDR consultant) ή από το εκπαιδευτικό Ινστιτούτο στο οποίο παρακολούθησε την εκπαίδευση εποπτείας. Η συστατική επιστολή πρέπει να βεβαιώνει ότι:
  • Ο υποψήφιος κατέχει τη θεωρία και την τεχνική του EMDR
  • Ο υποψήφιος είναι σε θέση να πάρει με σωστό τρόπο θεραπευτικό ιστορικό, να κάνει τη διάγνωση και τις θεραπευτικές υποθέσεις και να εντάξει με σωστό τρόπο το EMDR στο θεραπευτικό πλάνο
 • Προσκoμίζει τουλάχιστον 2 βιντεοσκοπημένες συνεδρίες οι οποίες αξιολογούνται από ειδικά εξουσιοδοτημένο μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής της EMDR-Hellas με βάση τα επίσημα κριτήρια της EMDR-Europe.
 • Έχει ολοκληρώσει τουλ. 30 ώρες θεωρητική μετεκπαίδευση, π.χ. σεμινάρια εποπτείας σε ένα εκπαιδευτικό Ινστιτούτο EMDR (απαραίτητη η προσκόμιση βεβαιώσεων).
 • Το πιστοποιητικό ισχύει για 5 έτη από την έκδοσή του και ανανεώνεται εφόσον βεβαιωθεί η παρακολούθηση 20 ωρών μετεκπαίδευσης ή εποπτείας στο EMDR. Εαν δεν ανανεωθεί το πιστοποιητικό χάνει την ισχύ του.
 • Το πιστοποιητικό χάνει την ισχύ του εφόσον ο επόπτης πάψει να είναι μέλος της EMDR-Hellas και θα πρέπει να επιστραφεί σε αυτήν.
 • Το πιστοποιητικό δύναται να ανακληθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. της EMDR-Hellas σε περίπτωση αποδεδειγμένης αντιδεολογικής συμπεριφοράς του επόπτη. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται αυτόματα και το πιστοποιητικό του θεραπευτή.

Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίτιμο διαδικασίας πιστοποίησης επόπτη (50 ευρώ).